ני אלמוני,״ ״הנערים״ אילו ישראל שנאמר (הושע יא, א) ״כי נער ישראל ואהבהו.״