Jewish Lifecycles & Halacha

Yichud Pt. III

 

(1תלמוד בבלי מסכת קידושין דף פא עמוד א

 

אמר רבה: בעלה בעיר - אין חוששין משום ייחוד. אמר רב יוסף: פתח פתח לרשות הרבים - אין חוששין משום ייחוד.

 

(1aרש"י מסכת קידושין דף פא עמוד א

 

בעלה בעיר אין חוששין לה משום יחוד - להלקות דמסתפי מבעל השתא אתי.

 

(1bתוספות מסכת קידושין דף פא עמוד א

 

בעלה בעיר אין חוששין לה משום יחוד - פי' בקונטרס אין חוששין להלקות משמע מתוך פירושו הא איסורא מיהא איכא וקשה דאם כן מאי פריך בסמוך על רב יוסף דקאמר שקולו דרגא מתותי ביבי והאמר רבה בעלה בעיר אין חוששין לה משום יחוד ומאי קושיא נהי דמלקות ליכא איסורא מיהא איכא ונראה לפרש אין חוששין כלל משום יחוד ואפילו איסורא ליכא.

 

(2שולחן ערוך אבן העזר סימן כב

 

סעיף ז

(יא) יז] אפילו איש שעסקו ומלאכתו עם הנשים אסור לו להתייחד עם הנשים. כיצד יעשה, יתעסק עמהם ואשתו עמו, או יפנה למלאכה אחרת.

 

סעיף ח

יב (יב) יח] אשה שבעלה בעיר אין חוששין להתייחד עמה, מפני שאימת בעלה עליה. ואם היה זה גס בה, כגון שגדלה עמו או שהיא קרובתו, או אם קינא לה בעלה עם זה, לא יתייחד עמה אף על פי שבעלה בעיר.

 

 

(3חלקת מחוקק סימן כב ס"ק יא

 

(יא) אפילו איש שעסקו ומלאכתו עם הנשים - לשון הרמב"ם שם ונמשך אחר דעת ר"ח דבעסקו עם הנשים היה ראוי להתיר טפי אבל דעת רש"י כבר נתבאר לפני זה דאף דאיש א' עם ג' נשים שרי בעסקו עם הנשים אסור לפי שלבן גס בו וכולן מחפות עליו:

 

(4שו"ת שבט הלוי חלק ד סימן קסז

 

ב. במקום הצורך לבחור אם אפשר באשה רופאת נשים.

 

(5שו"ת בנין ציון סימן עה

 

ואף שלפענ"ד כל רופא ירא אלקים טוב עושה להרחיק מלילד במקום שיש אחר שעכ"פ מכוער הדבר ויבא לידי הרהור עכ"ז הנוהגין היתר בדבר יש להם על מה שיסמוכו ופשיטא שלפי טעם דהש"ך אין חילוק בין א"א דעלמא ובין אם היא אשת אחיו ולהחמיר בו יותר משום לבו גס בה לא נראה דסברא דגס בה לא שייך רק בבעל לגבי אשתו ולכן ע"פ מה שנוהגין דרופאי ישראל מילדים לא"א אף במקום שיש רופאי א"י גם לאשת אחיו מותר לילד.

 

(6תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה דף כ עמוד ב

 

ולטעמיך, הא דאמר רב יהודה: מין במינו מותר להכניס כמכחול בשפופרת, הא קא מסתכל! אלא בעבידתיה טריד, ה"נ בעבידתיה טריד.

 

(7שו"ת ציץ אליעזר חלק ו סימן מ - קונ' איסורי יחוד פרק יב

 

 (ט) והיכא שבעלה של האשה בעיר יש להתיר לעת הצורך אפילו בנעילת הדלת ולסמוך על דעת הפוסקים שהבאנו לעיל בפרק ה' דמתירים אפילו בכה"ג דנתן לה רשות ללכת לבית אחר ולהתיחד ולדבר דבר סתר. ובכזאת יש לצדד גם היכא שאשתו של הרופא בעיר ולסמוך ג"כ על דעת הפוסקים שהבאנו לעיל בפרק ט' דסברי דמהני גם כשאשתו בעיר כשם שמהני שבעלה בעיר. דסו"ס לא ברור כלל וכלל לתת לרופא דין גס בה דלא מהני בעלה בעיר, או דין פריץ. דהאשה וכן הוא אין להם בתוכיותם שום קירבת דעת ורק זו מחלתה מזקיקתה לכך, וזה אומנתו מזקיקו לכך גם בהיותו הכי הגון וכשר.

 

(ו) והיכא שלא נעול יש לצרף דעת הפוסקים שנביא עוד להלן בע"ה בפרק מיוחד דסברי דבכלל היכא שהחדר לא נעול לא הו"ל בגדר של יחוד.

 

ואפילו כשסוגר עם יעל אם יש גם בידי אשת הרופא או בידי מי שהוא אחר מפתח לפתוח הדלת בכל עת שירצו אזי אפילו אם לא נמצאים כעת על המקום ג"כ מהני שלא יחשב לייחוד [לקמן עוד נכתוב בע"ה במיוחד בענין מפתח יעל]. ונחשב זה גם כיוצא ונכנס דמהני לענין ייחוד כדנבאר בע"ה להלן בפרק מיוחד.

 

(יא) ונוסף לכל צדדי ההיתר ישנו ברופא גם צד היתר כללי נוסף והוא בזה דגבי דידיה ישנו חזקה דלא מרע אומנתיה, שאם יתפסוהו בקלקלתו יעבירוהו מתפקידו. ומצינו בדומה לזה בשו"ת רדב"ז ח"ג סי' תפ"א שכותב לענין נשים העובדות אצל בעלי מלאכה נכרים ובאים לידי יחוד דיש לצרף כאחד מסניפי היתר בזה דכיון דעושים מלאכה זו הם בעלי האומנות והם צריכים בכל שעה להביא נשים לעשות מלאכתן לא מרעי לחזקתייהו הלכך הדבר רחוק שיעשו עבירה ע"ש, דון מינה במכ"ש גבי רופא דזהו מקצועו ממש לבדוק את החולה ועפ"י רוב ביחידות דודאי חזקה דמירתת מלהרע אומנותו ורחוק שיעשו עבירה.

 

לכן מכל צדדי ההיתר הנ"ל שישנם ברופא יש להתיר בשופי בדיקת אשה אצל רופא ביחידות באחד מאופנים האמורים.

 

(יב) וזה אצ"ל דאם חדר המרפאה נמצא באחד מחדרי מגורי הרופא ומשפחתו דבודאי מותר, ואפילו כשסוגר עם מפתח, די"ל דבכל כגון דא כו"ע יודו אפילו לאלה דסברי דלא מהני אשתו בעיר, דכל שנמצאת אתו באותו בנין היא משמרתו ומירתת ממנה דתעקוב אחרי מעשיו [ועיין עוד להלן בפרק הבא מ"ש בדינא דאשתו משמרתו]. ובפרט עם צירוף הנימוק דחזקה דלא מרע לאומנתיה. [ועיין עוד להלן באחד מהפרקים הבאים מ"ש עוד מזה].