Jewish Lifecycles & Halacha

Dating Topics: Shadchan Secrets

 

(1תלמוד בבלי מסכת יומא דף ד עמוד ב

 

 +ויקרא א+ ויקרא אל משה וידבר למה הקדים קריאה לדיבור? לימדה תורה דרך ארץ, שלא יאמר אדם דבר לחבירו אלא אם כן קורהו. מסייע ליה לרבי חנינא, דאמר רבי חנינא: לא יאמר אדם דבר לחבירו אלא אם כן קורהו. לאמר אמר רבי (מוסיא בר בריה דרבי מסיא משמיה דרבי מוסיא) +מסורת הש"ס: [מנסיא]+ רבה: מניין לאומר דבר לחבירו שהוא בבל יאמר, עד שיאמר לו לך אמור - שנאמר +ויקרא א+ וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמר.

 

(2תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף לא עמוד א

 

ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא, דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא. בתר עשרין ותרתין שנין, אפקיה רב אמי מבי מדרשא, אמר: דין גלי רזיא.

 

(3שו"ת מנחת יצחק חלק ו סימן קלט

 

יב) תבנא לדינא הנראה לענ"ד, דאם שואלים אותו על מי שנודע לו שעבר עבירה גדולה בנערותו, ומאז לא נשמע ממנו מאומה, והוא עוסק בתורה, אין לגלות להשואל, ואם לפי דעת הנשאל הוא שידוך הגון, יכול ליעץ לעשות השידוך, אבל אם חטא כ"פ, אם לא נתברר שעשה תשובה צריך לגלות להשואל מזה, ואם עשה תשובה עדיין למיחוש מיהא בעי, וצריך לגלות להשואל, אבל יכול לומר לו לעשות השידוך, ואם יודע שכשיגלה לו בודאי לא יעשה השידוך הנכון להשמיט עצמו מליעצו כלום.

 

(4ספר פתחי תשובה על או"ח סי' קנ"ו

 כל ספרי המוסר מרעישים העולם על עון לה"ר, ואני מרעיש העולם להיפוך עון גדול מזה וגם הוא מצוי יותר, והוא מניעת עצמו מלדבר במקום שנצרך להציל עשוק מיד עושקו וכו' לענין ממון הוא בכלל השבת אבידה וכו' וכן בעניני שידוך והוא יודע שהוא איש רע ובליעל ורע להתחתן עמו, כולן בכלל השבת גופו וממונו עיי"ש.

 

(5רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק א הלכה יד

 

כל היכול להציל ולא הציל עובר על +ויקרא י"ט ט"ז+ לא תעמוד על דם רעך, וכן הרואה את חבירו טובע בים או ליסטים באים עליו או חיה רעה באה עליו ויכול להצילו הוא בעצמו או שישכור אחרים להצילו ולא הציל, או ששמע גוים או מוסרים מחשבים עליו רעה או טומנין לו פח ולא גלה אוזן חבירו והודיעו, או שידע בגוי או באנס שהוא קובל על חבירו ויכול לפייסו בגלל חבירו ולהסיר מה שבלבו ולא פייסו, וכל כיוצא בדברים אלו, העושה אותם עובר על לא תעמוד על דם רעך.

 

(6חפץ חיים כלל ט'

התנאים הם:

1.    צריך לבדוק אם באמת שמעון עלול להינזק, אולי זה רק נראה כך.

2.    צריך לדייק בסיפור ולא להפוך את העניין לגרוע יותר.

3.    צריך שהסיפור יהיה לתועלת ולא מצד השנאה שיש למספר. (אם ראובן רואה שלמרות הסיפור, שמעון יכנס לשותפות, אזי אין כאן תועלת ואסור לספר.)

4.    אם אפשר לפתור את העניין לתועלת ללא סיפור רכילות, אזי אסור לספר

5.    הסיפור יכול למנוע דברים (כגון: שותפות ), אבל אסור לסיפור לגרום נזק יותר מאשר אם הנושא היה מובא לפני בית דין.

 

(7 שו"ת חלקת יעקב אה"ע סימן עט

 

אם כן הדעת נוטה, שהרופא אינו מחויב לגלות סודו, שזה מחקי הרופאים שלא לגלות סודם. אכן כשהנידון כלפי ישראל ובת ישראל, נראה לפע"ד דמחויב לגלות הסוד, שלא לעבור על לא תעמוד, ואפשר גם על לפני עור, וכאמור. ואף דלגבי אשה שייך לומר טב למיתב טן דו וכבב"ק ק"י ב' אלא מעתה יבמה שנפלה לפני מוכה שחין תיפוק בלא חליצה דאדעתא דהכי לא קדשה עצמה, ומשני התם אנן סהדי דמינח ניחא לה בכל דהו דטב למיתב טן דו מלמיתב ארמלו, התם קאמרי הגמ' דעל ספק שמא ימות הבעל ותיפול לפני מוכה שחין אמרינן טב למיתב טן דו, אבל לישא לבעל מוכה שחין לא מצינו לומר דניחא לה משום טב למיתב טן דו, אדרבה הרי גמרא ערוכה בכתובות ע"ה על כמה מומין דכופין אותו להוציא, ולא אמרינן הסברא דטב למיתב טן דו, אם כן ממילא בני"ד, כיון דידעינן כמעט בטח דהכלה תמאן להינשא בידעה זאת, וכאמור, ודאי הסברא נותנת דמחויב הרופא לאמור לה שלא לעבור על לא תעמוד או לפ"ע לכמה פוסקים, והיא בעצמה כטוב בעיניה תעשה, כנלפע"ד - והשי"ת יצילנו משגיאות.

 

(8שו"ת ציץ אליעזר חלק טז סימן ד

 

 וגם זאת לבאר, דסתמן וסתימתן של דברי החפץ חיים משמעותן שהמדובר והמכוון לאו דוקא בהיכא שהמחלה מסוכנת, אלא המדובר והמכוון על כל סוג מחלה שהיא המקוננת בגוף ואיננה בת חלוף ונמצאת באחד מן הצדדים וגורמת לסבל ואי נוחיות והפרעות בחיים וכו', ושיש ליודע לגלות מזה לצד השני, ופשוט.

 

ומעתה, היש לך חיסרון יותר גדול מזה כאשר לאחד מן הצדדים חסר אצלו אברי - לידה, אשר על פי רוב כל דבר התקשרות אחד למשנהו בא כמעט רק עבור דבר זה כדי להעמיד תולדות? ואשר למטרה זאת מכוון הצו האלקי לעזוב איש את אביו ואמו ולהדבק עם אשתו, ובפרט לגבי האיש אשר מצווה ועומד על הדבר הזה לפרות ולרבות, וכמו"כ היש לך איפוא טמינת פח ואונאה יותר גדולה מזו כאשר האחד לא מגלה למשנהו מהחיסרון והמום הזה שניתן להחשב מהחסרונות והמומים היותר גדולים בחיי המשפחה? באשר על כן כאמור לדעתי נעלה הדבר מכל ספק שמחויב הרופא לגלות לצד השני מהמום הגדול הזה, והחיוב לגלות הוא אפילו כשהיא כבר משודכת וכנז' בדברי הח"ח ז"ל.