Jewish Lifecycles and Halacha

Dating Issues: Makeup Part II

 

(1רמב"ם הלכות שבת פרק כב הלכה כג

 

הצובע מאבות מלאכות לפיכך אסור לאשה להעביר סרק על פניה מפני שהיא כצובעת, והתופר מאבות מלאכות לפיכך אסור למלאות הכר והכסת החדשים במוכין גזרה שמא יתפור, אבל מוכין שנשרו מן הכר או מן הכסת מחזירין אותן בשבת.

 

(2שולחן ערוך אורח חיים סימן שג

 

סעיף כה

אסור לאשה שתעביר בשבת (עט) סרק על פניה, * יט משום צובע. ומטעם זה אסורה (פ) לכחול בשבת, ומטעם זה אסורה (פא) לטוח על פניה בצק, דכשנוטלתו מאדים הבשר.

 

(3משנה ברורה סימן שג ס"ק עט

 

(עט) סרק - הוא צבע אדום ובתוספתא איתא שלא תקנח פניה בבגד שיש בו סרק ומשמע אע"ג דלא מתכוונת לצביעה פסיק רישא הוא וטעם הדבר כיון דאשה דרכה בכך ליפות את עצמה ע"י צביעת פנים מחזי שפיר כצובע אבל איש שאין דרכו בכך לא מקרי צובע כמ"ש סוף סימן ש"ך דמותר לאכול תותים ושאר פירות הצובעים אע"ג דצובע פניו וידיו בעת האכילה ומ"מ אפילו העברת סרק ע"פ אשה ג"כ אינו אלא דרבנן דאין צביעה מדאורייתא על עור האדם ועיין בבה"ל:

 

(4שו"ת מהר"ם בריסק ח"א (סי' כג)

 

 לכאו' היה נ"ל שזריית אבקת הפודר על הפנים אינה בכלל צביעה, אפילו אם האבקה משנה את צבע הפנים למראה אחר, כיון שכשנופלת האבקה מעל הפנים לא נשאר ממנה שום רושם כלל, אין זה מגדר הצובעים, ואפי' איסור דרבנן ליכא. אך הדרנא בי ממ"ש הנמקי יוסף, שאם זרק זהב על האזכרות שבס"ת שנכתבו בדיו פסול, דס"ל כתב העליון הוי כתב ומבטל התחתון.

 

(5שו"ת אגרות משה אורח חיים ח"א סימן קיד

 

להתקשט לאשה בליפסטיק /באודם/

 

ובדבר אם מותר לאשה להתקשט בליפסטיק, הנה אסורה משני טעמים מאיסור ממחק ומאיסור צביעה ואם הוא לח שליכא ממחק יש עכ"פ איסור צביעה. וכן אסור לאשה לצבוע את פניה מדין צביעה אבל לזרוק את הפאודער /האבקה/ לבן על הפנים שלא מתקיים כלל אין בזה איסור צביעה.

 

(6שו"ת יביע אומר חלק ו - או"ח סימן לז

 

ואפי' בפודרא צבעונית העיקר להתיר, וכמ"ש הקצות השלחן הנ"ל, ובפרט שלדברי ס' המאורות אליבא דהרי"ף וההשלמה מותר להעביר סרק על פניה בשבת, ונהי דלא קי"ל הכי, הבו דלא להוסיף עלה להחמיר באבקת פודרא צבעונית. ובפרט שיש בזה טעם שלא יתגנו על בעליהן. וכמ"ש הראב"ן (ס"ס שנד). וע"ע בב"י (ס"ס שג) שהביא בשם הכל בו, שנהגו לקלוע שערן בשבת, וא"א למונען כדי שלא יתגנו על בעליהן, ומוטב שיהיו שוגגות, וכ' ע"ז מרן בבדק הבית, ואין טעם בדבר, שהרי השיער מכוסה ומאי שלא יתגנו על בעליהן איכא. ואנו לא שמענו מי שנהג כן, ואם נמצא מי שנהגו כן ראוי לגעור בהן. ע"כ. ומוכח שבאבקת פודרא שעל הפנים מיהא דשייך שפיר שלא יתגנו על בעליהן, וחזינן דאיכא טעמא להיתרא, שפיר מורינן לקולא. והנלע"ד כתבתי.

 

 

 

(7שו"ת יחווה דעת חלק ד סימן כח

 

מכל מקום נראה שהעיקר להקל מהטעמים הנ"ל, בין באבקת פודרא לבנה, ובין באבקת פודרא צבעונית, הואיל וכל עיקר איסור העברת סרק בשבת הוא מדרבנן, וגם הוא שנוי במחלוקת, כי מבואר בספר המאורות, שהרי"ף ובעל ההשלמה השמיטו דין זה מהלכותיהם, מפני שסוברים שהאוסר כן בגמרא יחידאה הוא, ולא קיימא לן כוותיה, שאין דרך צביעה בכך. וכן כתב המאירי שם בדעת הרי"ף. ואף על פי שאנו אין לנו אלא פסק מרן השלחן ערוך להחמיר, אבל אין להוסיף לאסור גם נתינת פודרא שאינה מתקיימת כלל, וגם אינה נדבקת בפנים, כמו העברת סרק ואודם שפתים. ולכן יש להתיר נתינת פודרא גם צבעונית, ובלבד שלא תהיה מעורבת במשחה או קרם. וראה לרבינו אליעזר בר נתן, הראב"ן (סימן שנ"ד), שהתחשב להקל בנידון כזה, מטעם שלא יתגנו על בעליהן, בפרט לאשה הרגילה בכך. ובשל סופרים הלך אחר המיקל, כמבואר במסכת עבודה זרה (דף ז' ע"א). וכן פשט המנהג להקל והנח להם לישראל.

 

(8שו"ת אגרות משה אורח חיים ח"ה סימן יח

 

סעיף כ"ה

 

אסור לאשה שתעביר בשבת סרק על פניה משום צובע. ובמג"א ס"ק י"ט, כיוון שדרכה בכך מיקרי צובע, משא"כ באיש, כמ"ש ססי' ש"כ.

 

מה שכתב המג"א דבאיש ליכא איסור בסרק, נראה פשוט דאם האיש רוצה בהצביעה, יהיה אסור. אבל סרק אינו צבע גמור, ולכן רק באשה הוא צביעה, ולא באיש. ועל זה מביא מס"ס ש"כ לענין אוכל תותים שאיתא שם במג"א ס"ק כ"ה, דאע"ג דצובע פניו וידיו ליכא למיחש, דאין צביעה אלא בדבר שדרכו לצבוע, שגם כן איירי דווקא באין כוונתו לצבוע בהם, ועדיין צ"ע.

 

 

9)The Kashrus, Shabbos and Pesach Guide to CosmeticsRabbi Dovid Heber, Star-K Kashrus Administrator


HaRav Moshe Feinstein zt"l was of the opinion28 that one may use powdered makeup that is not long lasting. This circumvents the problem of tzovaya. This powder is commonly known as "Shabbos makeup." Rav Moshe only allows the use of certain powders that have been carefully tested to ensure they are not long lasting. HaRav Shlomo Zalman Auerbach zt"l29 disagrees and opines that all makeup may not be applied on Shabbos regardless of how long it lasts. This opinion is more widely accepted by Poskim. According to Rav Shlomo Zalman, all makeup, even "Shabbos makeup," is forbidden to use on Shabbos. One should consult a Rav to determine which opinion one should follow.To conform with Rav Moshe's ruling, Shabbos makeup may only be used under the following conditions:

A. Tested - It has been tested by a reliable Rav or certifying agency to confirm that it is "temporary" enough to meet Rav Moshe's standards. The product that one wishes to use on Shabbos must be specifically endorsed by the Rav or certifying agency. General statements should not be relied upon.

B. Dry Face - One may not apply makeup onto a wet area (this will cause the makeup to stay on too long). Therefore, before applying makeup, one's face must be dry and clean. When using "Shabbos moisturizer" (i.e. it is specially prepared and approved for use on Shabbos), one must wait until it has completely dried before applying Shabbos makeup.

C. No Mixing - One may not mix cosmetic colors, because of tzovaya. Therefore, a separate brush must be used for each color. One may not apply Shabbos makeup on top of non-Shabbos foundation or makeup30 (that was applied before Shabbos). However, one may apply "Shabbos blush" on top of "Shabbos foundation" or re-apply Shabbos makeup over existing Shabbos makeup that is the same color.31

D. Loose Powder - According to some opinions,32 before Shabbos, one should remove the makeup from the cake, break it up, and use this loose powder on Shabbos.33

 

10)Practical Halacha (ibid)

Makeup - The following are halachic guidelines regarding the use of different makeups on Shabbos. Note: Whenever a reference is made to Shabbos makeup, this refers to powders that have been tested by a reliable halachic authority to meet the standards of Rav Moshe zt"l (as addressed in section IV). As previously noted, according to Rav Shlomo Zalman zt"l, no color powders may ever be used on Shabbos.

1. Foundation/Concealer - This product is used to even out skin tones, smooth away the appearance of fine lines and imperfections, and apply a hint of color.38

a. Moisturizing Foundation with oil is usually a liquidy cream. Due to its thickness it may not be used on Shabbos (memarayach).

b. Water Based Foundation has a less thick consistency, but may still not be used on Shabbos (memarayach).

c. Pressed Cake Foundation that must be applied with a damp sponge may not be used on Shabbos (schita).

d. Powder Foundation - Powder foundation generally may not be used on Shabbos (tzovaya). However, there are Shabbos makeup powdered foundations available that are not long-lasting and may be used according to Rav Moshe zt"l, under the conditions listed above (section IV).

2. Blush/Rouge - These powders are used to add color to one's face and to enhance cheek color. Regular powdered blush may not be used on Shabbos (tzovaya). However, as previously mentioned, there is "Shabbos makeup" powdered blush available that is not long-lasting and may be used according to Rav Moshe zt"l, under the conditions listed above (section IV). Blush in cream or stick form may not be used on Shabbos (memarayach and tzovaya).

3. Eye Makeup - There are four areas of the eye to which women apply cosmetics to highlight and enhance the appearance of the eye: the eyebrow, eyelid, eyeline, and eyelash. Applying eye makeup in the form of cosmetic creams, regular non-Shabbos powders, cake (powder that one mixes with water), pencils, and liquid eyeliners, is strictly forbidden on Shabbos.39 Besides the normal conditions of Shabbos makeup, according to some opinions, eye makeup poses additional concerns regarding blending colors (tzovaya).40 The following are halachic guidelines when using eye makeup. Note: These conditions are in addition to the general Shabbos makeup conditions listed in section IV.41

a. Eyelid - Typically, women apply two or three colors of makeup to the different areas of the eyelid. It is preferable to avoid doing this on Shabbos, since these colors will touch one another and blend. Therefore, it is best to apply only one color of "Shabbos makeup" powder to the eyelid.
b. Eyebrow and Eyeline - Women typically use cosmetic pencil/liquid eyeliner on these areas. As indicated previously, these may not be used on Shabbos. However, there are Shabbos makeup powdered eyeliners available that are not long-lasting and may be used according to Rav Moshe zt"l, under the conditions listed above (section IV).
If the Shabbos eyebrow or eyeline powdered makeup color is different from the eyelid makeup color, it is preferable that the two colors do not touch.
One may not tweeze eyebrows on Shabbos.
c. Eyelashes - Mascara is used to color and lengthen eyelashes. The use of this product with or without a brush on Shabbos is forbidden.42

4. Lip Makeup

a. Lipstick/Lipliner - One may not apply lipstick or lipliner on Shabbos, as, according to all opinions, this constitutes tzovaya and memarayach.43 This is true even if it is applied lightly or on top of existing makeup. As previously indicated, one may apply regular or extra long-lasting lipstick on Erev Shabbos.
b. Lip Powder - According to some Poskim, non long-lasting Shabbos makeup powder may be used on the lips44 under the conditions listed above (section IV), based on the opinion that non long-lasting powdered blush is permissible. Nonetheless, there are other Poskim who say even those who use non long-lasting powdered blush should not use powder on their lips.45 According to these opinions, women who wish to have makeup on their lips should not apply powder on their lips on Shabbos, but rather use long lasting lipstick on Erev Shabbos - v'hamachmir al zeh tavoh aleha bracha.
c. Lip Gloss - This product may not be used on Shabbos (tzovaya). This is true even if one applies untinted/clear lipgloss, as the Poskim consider this a form of tzovaya.46 If one uses a brush, it also creates the problem of schita. Lip sealer on top of existing makeup is also not permitted.47
d. Chapstick and Vaseline - These may not be used on Shabbos, as their use constitutes memarayach.