Jewish Lifecycles and Halacha

Dating Topics: Isn’t s/he a beauty?

 

 

(1תלמוד בבלי מסכת תענית דף לא עמוד א

 

תנו רבנן: יפיפיות שבהן מה היו אומרות - תנו עיניכם ליופי, שאין האשה אלא ליופי.

 

(1aתלמוד ירושלמי מסכת תענית פרק ד דף סט טור ג /ה"ו

 

 הכאורות היו אומרות אל תתן עיניך בנוי והנאות היו אומרות תן עיניך במשפחה וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעיטרה לו אמו ביום חתונתו וביום שמחת לבו

 

(1bפ"מ שם

 

שלא רצו להתפאר ביופין

 

(2משלי פרק לא פסוק ל

 

שקר החן והבל היפי אשה יראת יקוק היא תתהלל:

 

(2a  מצודת ציון משלי פרק לא פסוק ל

(ל) שקר והבל - עניינם דבר שאין בו ממש:

 

(2b  מצודת דוד משלי פרק לא פסוק ל

(ל) שקר החן - חן האשה ויפיה הם שקר והבל ר"ל אין בהם תועלת רב עד להלל את האשה באלה אבל אשה יראת ה' היא הראויה להללה בזה:

 

(3תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד א

 

 ומעשה באחד שנדר מבת אחותו הנייה, והכניסוה לבית ר' ישמעאל וייפוה, אמר לו ר' ישמעאל: בני, מזו נדרת? אמר לו: לאו, והתירה ר' ישמעאל. באותה שעה בכה ר' ישמעאל ואמר: בנות ישראל נאות הן, אלא שהעניות מנוולתן. וכשמת ר' ישמעאל, היו בנות ישראל נושאות קינה ואומרות: בנות ישראל על ר' ישמעאל בכינה; וכן הוא אומר בשאול: +שמואל ב' א+ בנות ישראל על שאול בכינה.

 

(4תלמוד בבלי מסכת נדרים דף סו עמוד ב

 

ההוא דאמר לה לדביתהו קונם שאי את נהנית לי עד שתראי מום יפה שביך לר' ישמעאל בר' יוסי. אמר להם שמא ראשה נאה? אמרו לו סגלגל. שמא שערה נאה? דומה לאניצי פשתן. שמא עיניה נאות? טרוטות הן. שמא אזניה נאות? כפולות הן. שמא חוטמה נאה? בלום הוא. שמא שפתותיה נאות? עבות הן. שמא צוארה נאה? שקוט הוא. שמא כריסה נאה? צבה הוא. שמא רגליה נאות? רחבות כשל אווזא. שמא שמה נאה? לכלוכית שמה. אמר להן: יפה קורין אותה לכלוכית, שהיא מלוכלכת במומין, ושרייה

 

(5תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יג עמוד א

 

 בן עזאי אומר: אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה אלא בינונית, כהדסה. רבי יהושע בן קרחה אמר: אסתר ירקרוקת היתה, וחוט של חסד משוך עליה.

 

(5aרש"י מסכת מגילה דף יג עמוד א

 

אלא חוט של חסד משוך עליה - מאת הקדוש ברוך הוא, לכך נראית יפה לאומות ולאחשורוש

(6תלמוד בבלי מסכת כתובות דף טז עמוד ב

 

תנו רבנן: כיצד מרקדין לפני הכלה? בית שמאי אומרים: כלה כמות שהיא, ובית הלל אומרים: כלה נאה וחסודה. אמרו להן ב"ש לב"ה: הרי שהיתה חיגרת או סומא, אומרי' לה, כלה נאה וחסודה? והתורה אמרה: +שמות כ"ג+ מדבר שקר תרחק! אמרו להם ב"ה לב"ש: לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוי אומר: ישבחנו בעיניו, מכאן אמרו חכמים: לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת עם הבריות

 

(6aרש"י מסכת כתובות דף יז עמוד א

 

כמות שהיא - לפי יופיה וחשיבותה מקלסין אותה.

חסודה - חוט של חסד משוך עליה.

 

(7תוספות מסכת כתובות דף יז עמוד א

 

כלה כמות שהיא - ואם יש בה מום ישתקו ולא ישבחוה אי נמי ישבחוה בדבר נאה שיש בה כגון בעיניה או בידיה אם הם יפות וב"ה אומרים ישבחוה לגמרי דכשמזכירין מה שיש בה לשבח מכלל דשאר לגנאי.

 

(8חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף יז עמוד א

 

כיצד מרקדין לפני כלה ב"ש אומרים כלה כמות שהיא. יש שפירשו שיאמר הלשון הסתום הזה, והא דאמרינן יגננו בעיניו משום דהא נמי לשון גנאי משמע לאשה כעורה, ורש"י ז"ל פירש לפי יופיה וחשיבותה מקלסין בה כלומר שאם יש בה מום ישתוק, א"נ יזכור דבר נאה שבה דלא סגיא שלא יהיה בה שום דבר נאה, וב"ה אומרים ישבחנה לגמרי כי כשמזכירין דבר אחד של שבח בלבד גנות הוא לשאר גופה.

 

(9מהרש"א חידושי אגדות מסכת תענית דף לא עמוד א

 

יפיפיות כו' מיוחסות כו' מכוערות שבהן כו'. כי הפעולות הם שלשה חלוקות שהם הטוב והערב והמועיל. היפיפיות הם מכת האומרות להלוך אחר הערב והמיוחסות אומרות למשוך אחר הטוב והמכוערות אחר המועיל כמ"ש ובלבד שתעטרונו בזהובים ובמתני' לא חשיב רק כת האומרים למשוך ולברור את הטוב:

 

 

(10שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"א סימן צ ד"ה וזהו לענין

 

וזהו לענין מדת הדין אבל למעשה אין זה כדאי לעשות כי אין להתחכם הרבה והאשה שמוצאת חן במראיה ובמשפחתה ושמועתה טובה שהיא שומרת דת יש לסמוך ולישא אותה בתקוה שהיא המזומנת לו מן השמים ואין צריך לבחון אותה מתחלה וגם שלא יועיל כי אין הבחנה זו כלום ותמים תהיה עם ה' כתיב. ידידו, משה פיינשטיין

 

11)Rabbi Yissocher Frand, Tape #480 Calling off an engagement.

 

Chazal tell us  that the beauty of Sarah was like that of a 7-year-old. The beauty of a 20-year-old woman can sometimes be used for the wrong purposes in life. The beauty of a 7-year-old, on the other hand, has a certain purity and innocence. This is exactly the point made by Chazal. The beauty of Sarah was not used like the beauty of a 20-year-old woman can sometimes be used. It was used like the beauty of a 7-year-old girl -– not for malevolent, not for prurient, and not for sensual purposes –- but purposes of inspiration and aspiration, as our Sages say "Sarah converted the women."