Jewish Lifecycles and Halacha

Dating Issues: Yichud: Places

 

(1תלמוד בבלי מסכת סוכה דף נב עמוד א

 

 אמר אביי: ובתלמידי חכמים יותר מכולם. כי הא, דאביי שמעיה לההוא גברא דקאמר לההיא אתתא: נקדים וניזיל באורחא. אמר: איזיל אפרשינהו מאיסורא. אזל בתרייהו תלתא פרסי באגמא. כי הוו פרשי מהדדי שמעינהו דקא אמרי: אורחין רחיקא וצוותין בסימא. אמר אביי: אי מאן דסני לי הוה - לא הוה מצי לאוקומיה נפשיה. אזל, תלא נפשיה בעיבורא דדשא, ומצטער. אתא ההוא סבא, תנא ליה: כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו.

 

(2רש"י מסכת סוכה דף נב עמוד א

 

נקדים וניזיל באורחא - נשכים בהשכמה קודם היום, השכמה קרי קדמותא בגמרא.

כי הוו פרשי מהדדי - שהיו משתי עיירות, והגיעו לפרשת דרכים, פירש זה לכאן וזו לכאן.

אורחא רחיקא - דרך רחוקה היא בין שתי מקומותינו, ואי אפשינו עוד לילך יחד.

וצוותין בסימא - אילו היינו יכולים לילך בדרך אחד היה נעים צוות שלנו.

אי מאן דסני לי - אם היה שונאי מתייחד עם האשה - לא הוה מצי אוקומי אנפשיה מלחטוא, ועל עצמו היה אומר.

 

(3שו"ת רדב"ז חלק א סימן קכא

 

תשובה כבר נשאלתי על כיוצא בזה פעם אחרת והעליתי שגדר היחוד הוא שיהו שניהם במקום אחד שאם ירצה לבעול לא יראה אותם אדם ואפילו עבד ואפילו שפחה רואי' אותה אין זה יחוד חוץ משפחתה שלבה גס בה ואינה בושת ליבעל בפניה

 

(4שו"ת  הרשב"א  סימן תרנ"א

 

והגפת דלתות שאמרת אין זה יחוד עד שיהיה בית נעול דתרעא טריק בירושלמי שער נעול במנעול משמע וטעמא כל שאינו במנעול ירא הוא שמא יכנס אחר שלא ברשות וכענין הנהו עובדי דפרק בתרא דע"ז ביין נסך עכ"ל:

 

(5שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן סה

 

 

ב. אופן ההיתר בחלון פתוח לרה"ר.

 

בחלון הפתוח לרה"ר או לחצר שנמצאים שם הרבה אינשי, אם הוא למעלה ממקום שיכולין לאינשי שמחוץ לראות דרך שם אסור ואף אם אפשר לטפס וליכנס אסור דאין דרכן של אינשי ליכנס באופן כזה ולא מירתתי, ואם הוא חלון למטה שיכולין לראות אינשי שמבחוץ אז אם דרך החלון יכולין לראות גם בחדרים האחרים קצת יש להתיר, ואף אם אין יכולין לראות אבל יכולין להרגיש מה שנעשה שם יש להתיר, ואם איכא חדר אחד שלא אפשר להרגיש אלו שמבחוץ אסור.

 

(6שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן סה

 

ג. נסיעה עם אשה במכונית.

 

ליסע יחד עם אשה במכונית (קאר) לכתחלה ודאי אין להתיר דאף שעיקר נסיעתם תהא על הדרך הגדולה ששם נוסעים אף בלילה הרבה אינשי במכוניות אבל הא אפשר להסב מן דרך הגדולה לדרך קטנה, ואף ביום אולי יש לחוש שיניחו המכונית על הדרך ויתרחקו מן הדרך במקום שיש אילנות שיהיה מקום סתר לבועלה, וכ"ש בלילה דאפשר שיש לחוש גם שיבעלנה שם במכונית גופה. אבל בשעת הדחק כגון שצריכה אשה משכנותיו ג"כ ליסע למקום שהוא צריך, או כשאשה אחת שהולכת בדרך מבקשתו ליכנס במכונית כמו שאירע כזה הרבה פעמים במעונות הקיץ שאם לא יכניסנה למכונית יאמרו עליו שהוא צר עין ואכזרי, וכשהן נכריות איכא בזה גם משום איבה יש להתיר, משום דמשמע דאין חוששין מדינא לשמא יטה מן הדרך בכשרין אלא שמא יתקוף היצר ויעברו במקום שנמצאים, ועיין בב"ש סימן כ"ב סק"א במחלוקת הרי"ו ומהרש"ל, ומשמע קצת שפליגי בזה. ובשעה"ד יש לסמוך על הרי"ו דכן משמע שסובר הפרישה עיי"ש, דלכן ליסע במכונית בשעה"ד יש להקל כדכתבתי.

 

(7שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן צא

 

 

אך יש לדון דאפשר שגם בכה"ג דאין בעלה בעיר מ"מ אפשר דיש לסמוך בכגון דא על החלונות שיש במכונית דחשוב כפתוח לרה"ר ואפי' בלילה ובמקום דלא שכיחי אינשי מ"מ אין לחשוש שיעצור את המכונית לעשות איסור דמסתמא הוא חושש ודאי ממכוניות אחרות אשר כרגיל הן מצויות בכל הכבישים והם הרי יכולים לראותם ואם משום החשש דשמא יפתנה ויעביר את המכונית למקום אחר הרי בכגון דא ליכא כלל איסור יחוד וכמו שמעיקר הדין מותרים איש ואשה לעמוד זמן רב על יד חלון הפתוח לרה"ר אע"ג שהבית לגמרי סגור ויכול לדבר עם האשה כל מה שירצה וגם יכול לפתותה לעבור למקום סתר שהוא ממש באותו בית, והיינו משום דאזלינן בתר השתא דליכא חששא וה"נ גם כאן וצ"ע, ונא לעיין בזה.

 

8)Rabbi H. Jachter “Grey Matters, (vol. III, soon to be released)

 

However, this makes dating in most circumstances quite difficult if not impossible.  In fact, many Poskim disagree with Rav Moshe and rule that traveling alone in a car with another woman does not constitute Yichud unless  one is driving in a very remote area or at a time when there are very few cars on the road.  These authorities include Rav Mordechai Eliyahu (the former Sephardic chief rabbi of Israel who is a highly regarded Posek in many circles in Israel, cited in Techumin 10:311), Rav Aharon Lichtenstein (in a Shiur delivered to students of Yeshivat Har Etzion), and Rav Mordechai Willig (in a Shiur delivered at Yeshiva University). 

 

(9תלמוד בבלי מסכת סוטה דף ד עמוד א

 

וכמה שיעור סתירה? כדי טומאה, כדי ביאה, כדי העראה, כדי הקפת דקל, דברי רבי ישמעאל; ר"א אומר: כדי מזיגת הכוס; רבי יהושע אומר: כדי לשתותו; בן עזאי אומר: כדי לצלות ביצה; ר"ע אומר: כדי לגומעה

 

(10שו"ת ציץ אליעזר חלק ו סימן מ - קונ' איסורי יחוד פרק כב

 

 (ד) וא"כ נראה פשוט דמותר להתייחד בעליה במעלית בהיות ואין בהיחוד הזה שיעור לכדי שיעור טומאה, ואין הדבר בידם כלל לעכב התהליך של המעלית, ונוסף ע"ז נחשב זה כפ"פ =כפתח פתוח= וכאיכא שומר עליהם ועוד יותר מזה כאילו הדלת לא נעולה דהרי מיד עם העליה כהרף עין למקום המבוקש תפתח הדלת, ואנשים מבחוץ מחכים בכל רגע לכניסה, ואם יתעכבו שם באיזה דרך שהוא תיכף ומיד ירגישו האנשים מכך. והר"ז כחוששין לשמא יבואו פתאום ויראו במעשיהם דאין חוששין שיזנו וא"כ פשוט הדבר להיתרא (ולאפוקי ממ"ש בשארית יעקב שם באות ז' להתיר רק כשבעלה בעיר ע"ש. דזה אינו וכנ"ל).