Jewish Lifecylcles and Halacha

Metzizah:  By word of Mouth??

 

1) תפארת ישראל (משנה שבת פ"יט מ"ב)

 

יונק הדם החבורה אף שעי"ז ניתק הדם ממקומו ונעשה חבורה עי"ז עכ"פ כשלא ימצוץ אפשר שיסתכן שע"י החבורה הדם שבבשר הגיד מתחמם

ולפי מה שאומרים הרופאים עכשיו  אדרבה ע"י המציצה אפ' שיסתכן...ולכאורה היה נראה  לשמוע בקולם בכה"ג...אלא שבארצות צפוניים אינו מסוכן כ"כ

2) (Rav Tendler, et al ) PEDIATRICS Vol. 114 No. 2 August 2004, pp. e259-e263

Genital neonatal herpes simplex virus type 1 (HSV-1) infection was observed in a series of neonates after traditional Jewish ritual circumcision. The objective of this study was to describe neonate genital HSV-1 infection after ritual circumcision and investigate the association between genital HSV-1 after circumcision and the practice of the traditional circumcision.  In all cases, the traditional circumciser (the mohel) had performed the ancient custom of orally suctioning the blood after cutting the foreskin (oral metzitzah), which is currently practiced by only a minority of mohels. Six infants received intravenous acyclovir therapy. Four infants had recurrent episodes of genital HSV infection, and 1 developed HSV encephalitis with neurologic sequelae. All four mohels tested for HSV antibodies were seropositive. Conclusion. Ritual Jewish circumcision that includes metzitzah with direct oral–genital contact carries a serious risk for transmission of HSV from mohels to neonates, which can be complicated by protracted or severe infection. Oral metzitzah after ritual circumcision may be hazardous to the neonate.

ספר משיב נפש לדר'  שערהיי(3

ודעתי הוא כי הסכנה תוכל להיות לא לבד בצביית או בדלקת האבר כי אם גם בזה פן ימות הילד מעמת מכאובו הבא עליו מהמילה ופריעה כי הפריעה מכאוב  גדול וכדי להקל את המכאוב הזה נחוץ לעשות המציצה דוקא בפה

משנה מסכת כלים פרק ח משנה יא  (3a

או שנכוה ונתנה אצבעה לתוך פיה

(4שולחן ערוך יורה דעה סימן רסה סעיף י

 

וכן רוקקים דם המציצה אל העפר

 

(5רש"י משלי פרק ל

 

מיץ סחיטה

(6שו"ת בנין ציון סימן כג

 

סוף דבר אני אומר כי אין לנו לזוז מדברי חכמינו ז"ל מפני דעות הרופאים אשר חדשים מקרוב באו ובפרט בדבר גדול כזה בהמציצה אשר מצו' עלינו מפי המשנה ואולי מפי משה רבינו ע"ה ואשר נהגו בה כל ישראל בכל קצוי ארץ זה אלפים שנה ויותר ולכן אין לחדול למצוץ גם בשבת ובפה דוקא כי זה עיקר המציצה כאשר הראתי. אכן עכ"ז אין להעלים עין גם מהסכנה אשר ע"פ הרופאים החדשים אפשר שתתהו' ע"י מציצה ואפילו באחד מני רבבות כאשר נחלה המוצץ או יש מכה טרי' בפיו ויש לשמור מאוד ולהפקיד משמרת לבל יקרב למלאכת המילה ובפרט להמציצה איש אשר חולי בו ובזה תסור תלונת המתנגדים מעל המציצה לבל יניעו עוד את לבב אחינו ב"י לסור מאחרי דברי רבותינו ז"ל אשר הם חיינו ובאורם נראה או

שו"ת מהר"ם שי"ק או"ח סי' קנב(7

מי שאומר דמציצה בפה הוא מסוכנת או מזיק לילד הוא אומר שקר מוחלט ומפורסם א"צ ראיה ואני מוהל זה יותר ממ' שנה ומעולם לא היה שום מקרה או שום חולשא עי"ז

8) Bris Milah and Metzizah – RCA “Policy Position” (March 1, 2005)

In light of the above, the RCA urges its member rabbis, their congregants, synagogues and institutions, as well as the larger Jewish community, to encourage and where possible necessitate, that Metzitzah be’Peh be fulfilled via a tube.

 

(9שו"ת הר צבי יו"ד סימן ריד

 הנה, גם בזמן הזה דשכיחי מחלות ע"י מציצה בפה, מאן דמיקל לעשות המציצה ע"י שפופרת של זכוכית לא משתבש אם עושה כן מפני שיש חשש, אבל המציצה ע"י שפופרת לאו כו"ע גמירי וצריך להתלמד אצל אומן כיצד לעשות המציצה באופן המועיל.

(9aשו"ת דעת כהן (עניני יו"ד) סימן קמב

 

אבל אם מוצצים בפה אלא שמפסיקין בשפופרת כדי להתרחק מחשש סכנה, אז נראה שהכל הולך אחר כונת הלב: אם נראים הדברים שהם מבקשים תואנה, וחפצים לזלזל במנהגי ישראל, אז צריכים לעמוד לנגדם שלא להניחם לשנות כלום ממה שנהגו אבותינו מקדם, למצוץ בפה בלא הפסקת שפופרת, אבל אם נראים הדברים שיש שם איזה חשש סכנה, מצד המוצץ שהוא נגוע באיזה מחלה בפנימיות גופו או בפיו או בשיניו, או מצד הילד, שיוכל להזיק להמוצץ, בכה"ג. אין לנו שום יסוד להחמיר ולומר שהמציצה בפה ע"י הפסק של שפופרת אינה מציצה, רק שצריכים להשגיח שיהי' האויר של השפופרת סתום יפה ע"י פקולין רכים, באופן שיוכל המוצץ למצוץ יפה ושיצא הדם ממקומות הרחוקים, ושלא להשתמש בזה בקביעות כ"א במקום שיש ע"פ הרופאים איזה חשש סכנה, וכמש"כ.

10) RCA Halachic Clarification 6/7/05

The poskim consulted by the RCA (Rabbi Gedalia Dov Schwartz, Av Beit Din of the Beth Din of America and of the Chicago Rabbinical Council; Rabbi Hershel Schachter of RIETS/YU and the Union of Orthodox Congregations of America; and Rabbi Mordechai Willig of RIETS/YU and Segan Av Beit Din of the Beth Din of America) agree that the normative halacha undoubtedly permits the third view, and that it is proper for mohalim to conduct themselves in this way given the health issues involved in the fourth view. Rabbi Schachter even reports that Rav Yosef Dov Soloveitchik reports that his father, Rav Moshe Soloveitchik, would not permit a mohel to perform metzitza be’peh with direct oral contact, and that his grandfather, Rav Chaim Soloveitchik, instructed mohelim in Brisk not to do metzitza be’peh with direct oral contact. However, although Rav Yosef Dov Soloveitchik also generally prohibited metzitza be’peh with direct oral contact, he did not ban it by those who insisted upon it, and neither does the RCA advocate any such ban. Those who wish to follow their customs in accordance with the above-noted authorities are certainly entitled to do so, but the RCA is firmly of the opinion that in light of current realities and medical knowledge it is proper, and preferable, to use a tube.

11) Minhag Elizabeth