Jewish Lifecycles and Halacha

Wholly Holy names: God and the angels

 

1)ספר חסידים (מרגליות) צואת ר' יהודה החסיד

 

נא. לא יקרא איש מזרעו את בנו יהודה ולא שמואל, לא ידור רב בהידלבורג כי לא יארך ימים, לא ידור כהן בריגנשבורג, ולא אלעזר, לא ידור איש באויגשבורג [לא ידורו איש ואשה (באויגשבורג) בעסטרייך אלא א"כ ילכו מן המלכות בכל שנה חודש], אשה מזרעו שילדה לא תאכל פעם ראשונה תרנגולת.

 

2)דרכי תשובה יורה דעה סי' קטז ס"ק מו

 

3)ספרי במדבר פיסקא מב ד"ה וישם לך

 

גדול השלום ששמו של הקב"ה קרוי שלום שנא' ויקרא לו ה' שלום (שופטים ו כד)

 

4)שולחן ערוך(רמ"א) יורה דעה סימן רעו

 

ויש נזהרין טז אפילו במלת (כח) שלום, שלא לגמור כתיבתו (מהרי"ל בשם התשב"ץ).

 

5)תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף צד עמוד א

 

 לכן ישלח האדון ה' צבאות במשמניו רזון, מאי במשמניו רזון? אמר הקדוש ברוך הוא: יבא חזקיהו שיש לו שמונה שמות, ויפרע מסנחריב שיש לו שמנה שמות. חזקיה דכתיב +ישעיהו ט'+ כי ילד ילד לנו בן נתן לנו ותהי המשרה על שכמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גבור אבי עד שר שלום

 

6)פתחי תשובה יורה דעה סימן רעו ס"ק כח

 

שלום - עיין בש"ת בא"ח סימן פ"ד סק"ב שכתב דבבר"י סימן פ"ה כתב דרובא דעלמא אין נזהרים כו' ע"ש. ועיין בתשו' רדב"ז החדשות סימן ר"ב /ר"כ/ שכתב דמה שיש ליזהר היינו בזמן שאילת שלום דבאותה שעה מתכוין לתת שלום לחבירו מאת בעל השלום כמו שאמר בועז לקוצרים ה' עמכם אבל אם בא לכתוב שיש שלום בעולם או בין פלוני לפלוני וכיוצא בזה שהוא ספור דברים אין צריך ליזהר שהרי אינו מכוין לשם ולא חייל עליה קדושה ולהכי מותר לכתוב מלת אמת עכ"ד:

 

7)תלמוד בבלי מסכת תענית דף כב עמוד ב

 

 אמר רמי בר רב יוד: ובגולה מתריעין עליה

א7)רש"י מסכת תענית דף כב עמוד ב

 

רמי בר רב יוד - חכם ששמו יוד.

 

8)בראשית רבה (וילנא) פרשה מח ד"ה ט אמר עד

 

א"ר חנינא שמות חדשים עלו מבבל, ריש לקיש אמר אף שמות מלאכים מיכאל רפאל וגבריאל