Jewish Lifecycles and Halacha      

Pidyon HaBen: Another little drink

 

1) רא"ש מסכת בכורות הלכות פדיון בכור סימן א

 

 והדר מזגי ליה לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא ומברך כהנא בפ"ה =בורא פרי הגפן= ובורא עצי בשמים בא"י [אמ"ה] אשר קידש עובר ממעי אמו ולארבעים יום חלק אבריו מאתים וארבעים ושמנה אברים שיש בו ונפח בו נשמה

 

2) שו"ת הרשב"א חלק א סימן ר

 

ואבי הבן מברך שתי ברכות אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון הבן ושהחיינו ונותן חמש סלעים לכהן. והכהן מברך לפי מה שמצאנו לר"ח ז"ל על הכוס בורא פרי הגפן ועל ההדס בורא עצי בשמים.

 

3) שולחן ערוך) רמ"א)  יורה דעה סימן שה סעיף י

 

ואם יין בעיר, מברך הכהן על היין מיד אחר הפדיון (מהרי"ל). וכן נוהגין עכשיו כדי לפרסומי מלתא.

 

4) תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לה עמוד א

 

מנין שאין אומרים שירה אלא על היין - שנאמר +שופטים ט'+ ותאמר להם הגפן החדלתי את תירושי המשמח אלהים ואנשים, אם אנשים משמח - אלהים במה משמח? מכאן, שאין אומרים שירה אלא על היין

 

 5) שו"ת פנים מאירות חלק ב סימן צט

 

ובבכור לא נהיגן שיאמר שום ברכה אחרת בברכת היין ואף שבנוסח ברכות ותיקון גאוגי' /גאוני'/ כתבו אחר ברכת שהחיינו והדר מזגי לי' לכהנא כסא דחמרא ומברך כהנא בפה"ג בא"ה אשר קידש עובר כבר השיג על זה הרא"ש והטור שלא לברך ברכה שלא נזכרה בתלמוד א"כ מה שאנו נוהגי' להביא כוס של יין אינו אלא מצד המנהג ולכבד לכהן ולא נתקנה בשביל ברכה הראשונו' שהרי כבר בירך וא"כ אינו בדין שהוא יברך

 

 6) שו"ת דברי יציב חלק או"ח סימן קלה ד"ה יח) ובענין

 

יח) ובענין כוס של פדיון הבן, ראיתי בספר ליקוטי פנחס על הל' פדה"ב ס"ק נ"ג, שהאריך ע"ד פדה"ב ביום צום מתי יברך הכהן על הכוס, ומסיק שם שיטעים לתינוק שהגיע לחינוך עייש"ה. ולפענ"ד הנה עיקר מקור ברכת היין בפדה"ב מבואר ברא"ש פ"ק דקידושין שם, וכן בסוף מס' בכורות, שזה מתיקון הגאונים, והדר מזגי ליה לכהנא כסא דחמרא ומייתי אסא ומברך כהנא בפה"ג ובורא עצי בשמים וכו' עיי"ש, וביו"ד סי' ש"ה סעיף י' ברמ"א שהכהן מברך על היין וכו' כדי לפרסומי מילתא עיי"ש, דכיון שאין אנו נוהגים כתקנת הגאונים לברך כל הברכה א"כ אין הכוס בא בשביל הברכה, אלא לפרסומי מילתא. וצ"ב איזה פרסום רוצים בזה. וראיתי בספר הנ"ל שהביא מפת"ש לפרסם הפדיון עיי"ש, ולא מצאתי לשון זה בפת"ש, וגם אינו מובן עדיין מה צורך בפרסום המצוה.

 

7) נפ"מ:

     שיעור שתייה: עי' ט"ז (רס"ה ס"ק י) וכן שו"ע הרב (או"ח סי' קצ:ד)

     להשתמש בשכר: