Jewish Lifecycles & Halacha

The Wedding:  Standing Guard

 

פרקי דרבי אליעזר (היגר) - "חורב" פרק טז (1

 

החתן דומה למלך מה המלך הכל מקלסין אותו שבעת ימי המשתה, כך חתן הכל מקלסין אותו שבעת ימי המשתה, מה המלך לובש בגדי כבוד, כך החתן לובש בגדי כבוד, מה המלך שמחה ומשתה לפניו כל הימים, כך החתן שמחה ומשתה לפניו כל שבעת ימים, מה המלך אינו יוצא לשוק לבדו, כך החתן אינו יוצא לשוק לבדו, מה המלך פניו מאירות כאור החמה, כך חתן פניו מאירות כאור החמה, שנ' והוא כחתן יוצא מחופתו.

 

שולחן ערוך אה"ע סימן סד סעיף א (1a

 

(ב (ב) וחתן אסור בעשיית מלאכה, ואסור לצאת יחידי בשוק) (ר"ן פ"ק דכתובות ובפרקי ר"א).

 

תלמוד בבלי מסכת ברכות דף נד עמוד ב (2

 

אמר רב יהודה: שלשה צריכין שימור, ואלו הן: חולה, חתן, וכלה, במתניתא תנא: חולה, חיה, חתן, וכלה. ויש אומרים: אף אבל. ויש אומרים: אף תלמידי חכמים בלילה.

 

מגן אברהם סימן רלט ס"ק ז (2a

 

אלו צריכין שימור מהמזיקים חולה חי' חתן כלה אבל ות"ח בלילה (ברכות ד' נ"ד):

 

אליה רבה סימן תרסט (3

 

 כתב כנסת הגדולה [הגהות טור ד"ה אם] בשם הר"א [קאפסאלי] אם יש חתן בקהל יכול להיות חתן, שחתן נקרא מלך, ובלבד שיהא בקי בקריאה ותהיה יראת אלקים על פניו ע"כ. והקשה איך מצינו שיהא חתן, הא אין עושין נישואין ברגל בסי' תקמ"ו [ס"א]. ותירץ דמיירי במחזיר גרושתו במועד, דשלשה ימים שלמים לשמחה בעינן ע"כ, ודחוק. ויותר נראה דמיירי בחתן כפשוטו קודם הנשואין דנמי נקרא מלך.

 

ערוך השולחן אבן העזר סימן סד סעיף ד (4

 

זה שכתוב בתורה כי יקח איש אשה חדשה נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו וגו' אינה שמחה ממש דזה אינו אלא בשבעת ימי המשתה ובאלמנה ג' ימים אלא זהו לעניין מערכי המלחמה כדכתיב לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר שגם אינו מספיק מים ומזון כמבואר בסוטה [מ"ד א] ונקי יהיה לביתו לרבות על בונה בית וחנכו ונטע כרם וחללו שהוא פטור ושמח את אשתו אשר לקח להביא יבמתו שפטור מכל אלו [שם מ"ג א] וגם לפשטיה דקרא אין השמחה שבפסוק זה בשמחת משתאות וביטול מלאכה אלא כלומר לענגה ולמלאות רצונה בכל אשר יכול וכ"כ בס' יריאים מצוה ק"ץ וז"ל למדנו בשנה ראשונה שנושא אדם אשה חייב לשמחה שנאמר ושמח את אשתו בכל דבר שיודע שיש לה שמחה ומצוה זו נוהגת בין בארץ בין בח"ל שהיא חובת הגוף וכו' עכ"ל ועניין שמחה זו כעניין שכתוב ושמחת בכל הטוב וכיוצא בזה ויש מי שרוצה לומר דבשנה ראשונה אין לו לצאת בסחורה למדינה אחרת ואין עיקר לדברים הללו אלא כמ"ש וזהו בין בבתולה בין באלמנה לבד מחזיר גרושתו שאינה חדשה [וגם כל הפוסקים לא הביאו דברי היריאים ואפשר דס"ל דלא קאי רק אמערכות הצבא וצ"ע]: