Jewish Lifecycles & Halacha

The Kesubah: Signing on the line

 

בית יוסף אבן העזר סימן סו (1

 

כתוב בתשובות הרשב"א (ח"א) סימן תרכ"ט על עם הארץ שבא לגרש את אשתו ואמרו לו בית דין שיפרע לה כתובתה ואמר שלא הבין כשקרא החזן הכתובה ולא הבין התנאים ושאלו את פי ה"ר מאיר והשיב דשומעין לו והוא אומר דאין שומעין לו דחזקה שהעידו עדים בעל פה ועל פיו חתמו בו ואם אין אתה אומר כן לא הנחת חיוב לעמי הארץ ולא על הנשים שכולם יטענו כן ואין אלו אלא דברי תימה אבל מה אעשה שכבר הורה זקן ויושב בישיבה חכם עם איש שיבה עכ"ל. ואיני יודע למה נחבא אל הכלים משום דחזא גברא כיון דתיובתא לא חזא ולענין הלכה נראה לי כדברי הרשב"א משום דאם לא כן לא שבקת חיי דכל עמי הארץ יאמרו כן.

 

שולחן ערוך אה"ע סימן סו סעיף יג (2

 

הגה: כט (מח) נג] ולכן עם הארץ שבא לגרש, ואמר אח"כ שלא הבין מה שהיה כתוב בתנאים או בכתובתה, אינו נאמן דודאי העדים לא חתמו מה שלא העידו בפניו תחלה על פה (תשובת הרשב"א סי' תרכ"ט).

 

שולחן ערוך חו"מ סימן מה סעיף ג (3

 

ו] הודאה בחתם ידו, והשטר בגופן של עובדי כוכבים, והדבר ברור שאינו יודע לקרות, ה) {ה} ויש עדים שחתם עד שלא קראו, ה מ"מ מתחייב הוא בכל מה שכתוב בו.

 

כנה"ג אה"ע (סי' סו הגב"י אות לט) (4

 

מ"ש מהר"ם דשומעין לו היינו דוקא בכתובה דעדים קא מחייבי ליה, אבל כשהוא עצמו חותם, אנן מחייבינן ליה, דהא ודאי חזקה היא דלא חתים עד דידע מאי דאכתיב עליה. א"נ גמר בדעתו להתחייב בכל הכתוב עליו.

 

שולחן ערוך חו"מ סימן סא סעיף יג (5

 

ו] מי שטען על כתובת אשתו שהיה עם הארץ {כג} ולא הבין כשקרא החזן הכתובה והתנאים, יח כג) אין שומעין לו.

 

ש"ך חושן משפט סימן סא ס"ק יח (5a

 

(יח) אין שומעים לו - ואפילו ידוע שאינו מבין לשון השטר, מתחייב הוא בכך כיון שקיבל על עצמו ושתק. ועיין לעיל סימן מ"ה סעיף ג' עוד מזה:

 

שו"ת יביע אומר חלק ג - אבן העזר סימן יג (6

 

סקנא דדינא שעל החתן לפרוע כל סכום הכתובה במילואו, ואינו נאמן לומר שלא ידע מה נאמר בכתובה,

  

שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן צג (7

 

ועוד זאת מצאתי בספר תשב"ץ קטן בדיני כתובה סי' תס"ה, שבתוך הדברים כתוב בזה"ל: וכמו שנאמר ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי כך החתן חותם ונותן הכתובה מידו עכ"ל, ויוצא לנו לפי"ז שענין חתימת החתן על הכתובה מקור לו גם בתורת הרזין.

 

ועל כן ברור שבשום פנים אין לבטל חתימת החתן בעצמו על הכתובה הנהוג בפעיה"ק ירושת"ו כי מנהג ותיקין הוא שנתייסד מגאוני תקיפי העיר ונשתרש זה מאות בשנים, ופנים מסבירות לו הן בתורת הנגלה וגם לרבות בתורת הנסתר