Jewish Lifecycles and Halacha

Chinuch Issues: Appointing Monitors

 

1)תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף מג עמוד ב

 

. תנו רבנן: נא - אין נא אלא לשון בקשה, בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא ליהושע +יהושע ז'+ חטא ישראל, אמר לפניו: רבונו של עולם, מי חטא? אמר ליה: וכי דילטור אני? לך הפל גורלות. הלך והפיל גורלות, ונפל הגורל על עכן, אמר לו: יהושע, בגורל אתה בא עלי? אתה ואלעזר הכהן שני גדולי הדור אתם, אם אני מפיל עליכם גורל - על אחד מכם הוא נופל. אמר לו: בבקשה ממך, אל תוציא לעז על הגורלות, שעתידה ארץ ישראל שתתחלק בגורל

 

2)תלמוד בבלי מסכת ערכין דף טז עמוד ב

 

אמר רבי אלעזר בן עזריה: תמיהני אם יש בדור הזה שיודע להוכיח. ואמר רבי יוחנן בן נורי: מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי, שהייתי קובל עליו לפני רבן (שמעון ברבי) +מסורת הש"ס: [גמליאל]+ וכל שכן שהוספתי בו אהבה, לקיים מה שנאמר: +משלי ט'+ אל תוכח לץ פן ישנאך הוכח לחכם ויאהבך

 

3)שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב סימן קג

 

 ובדבר אם רשאי המלמד לומר לתלמידים שאם יודעין מי עשה את דבר הגנאי יודיע לו, הוא דבר מכוער לעשות כן דזה יגרום שיקילו בלשון הרע, אף שהדמיון להא דאמר הקב"ה ליהושע וכי דילטור אני לך בסנהדרין דף מ"ג לא דמי דהתם הרי יודע בעצמו ע"י הגורל ויקויים העונש, והכא אפשר שלא יודע שלכן אם היה זה לכוונת תוכחה לשמה משום שעי"ז יענש וייטיבו דרכם היה שייך להתיר כדמצינו בערכין דף ט"ז שאמר ריב"נ הרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני ר"ג בריבי, עיי"ש שהיתה זה תוכחה לשמה והוצרך שידע מזה ר"ג, וכן ודאי הוא גם עובדא דר"ה וחייא בר רב שאמר לשמואל שהיה בשביל שלהתוכחה הוצרך ששמואל ידע זה, אבל הא שייך זה כשמתעורר מעצמו לספר להרב כדי שיוכיחו, ולא כשהרב יגזור על תלמידיו שיספרו לו אם יודעים דבר מגונה אף כשהתלמידים הם גדולי עולם, ואצלינו לא שייך להחשיב בכלל שהוא לשמה אף בגדולים וכ"ש שלא שייך זה בקטנים.

 

4)ספר חפץ חיים כלל ד:ז

ה.

אם מדובר באדם שעובר באופן קבוע על עבירות שונות מותר לומר לדייני העיר או לקרוביו על מנת שיחזירו אותו  מדרכו הרעה. ניתן לומר לרב אם הרב מוכר כאדם שומר סוד, אשר יטפל באדם המדובר.

 

ו.

החפץ חיים אומר שגם אם יכול להיות שהרב עלול  לספר  זאת,  עדיין יש מקום לספר לו על  מנת שיטפל  במדובר  בחטאו.

 

 

כמו כן מותר לספר על  אדם שאין פחד   אלוקים לנגד עניו

5)

 

 

ספר חפץ חיים כלל י:ז

יראה בעצמו ולא מאחרים.

1.

 

 

יתבונן אם באמת יש כאן עברה.

2.

 

ינסה להתווכח עמו תחילה.

3.

 

הסיפור יהיה אמת ללא שום עיוות.

4.

 

הסיפור יהיה לתועלת.

5.

 

יבדוק אם יכול לסובב את העניין כך שייפתר ללא לשון הרע.

6.

 

שהמסופר לא יינזק יותר מאשר אם זה היה מגיע לבית דין.

7.

 

 

6)שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ד סימן ל

 

ראשית אתרץ מה שכתבתי בח"ב דיו"ד סימן ק"ג דדבר מכוער הוא שהמלמד יאמר להתלמידים שאם יש מי שיודע מי עשה דבר הגנאי יודיע לו, וגורם שיקילו בלה"ר, שהוקשה לכתר"ה ודעימיה דהא הוא משום שהרב סובר שישפיע על התלמיד שלא יעשה עוד דבר הגנאי. וגם יתכן שאם התלמיד ידע שהרב יודע במעשיו ימנע מעשות יותר. ודימה להא שכתב הח"ח באיסורי לה"ר (כלל ד' סעיף ו') שמותר לספר לאנשים שדבריהם נשמעים לו כשיוכיחוהו. הנה כתבתי שם דהיתר לכוונת תוכחה לשמה, כעובדא דרבי יוחנן בן נורי בערכין ט"ז ע"ב, דאמר מעיד אני עלי שמים וארץ שהרבה פעמים לקה עקיבא על ידי שהייתי קובל עליו לפני רבן שמעון ברבי גמליאל, ורב הונא וחייא בר רב שם, שרב הונא סיפר בגנותו של חייא בר רב בפני שמואל, הוא שייך דווקא כשמתעורר מעצמו לספר להרב כדי שיוכיחו, אבל לא שהרב יגזור על תלמידיו שיספרו לו אם יודעים דבר מגונה על אחד. ומצד החשש דאם לא יגלה ולא ידעו לענשו אפשר לא יחושו מלעבור על דבר הגנאי, הרי כשמצווה להם לגלות הרי הוא כמיקל להו איסור לה"ר החמור מאוד. ולעניין מניעת העבירה שעשה התלמיד הא יכול לבאר - אף בלא ידעו מי עשה שממילא לא יענש - חומר האיסור וגנאי הדבר. ואף אם בלא עונש לא יועיל בידיעת חומר האיסור, נמי לא שייך להתיר איסור לה"ר, דמאן מפיס להעדיף איסור אחד על חברו.

 

7)ספר שערי תשובה לרבינו יונה שער ג

 

רכח ועתה כאשר יחפש אדם על מעשה חברו על דבר אשר הזיד על רעהו, ויספר מעשהו לבני אדם, ויגלה חובת החוטא, ויגנה מעשהו מטענות רבות, הנה יחשד המספר בזה ויתן אותו כמספר לשון הרע, ויאמרו אמור, כי גם אם אמת היה הדבר היה ראוי לגלות אזן החוטא למוסר בתחלה, ועל דבר אשר לא קדם לו תוכחות יחשדנו שומעו לאמר, כי לא היה אומר כל אלה בפני חברו, וכי הוא מחניף לו, כענין שנאמר (הושע ד, ד): "אך איש אל ירב ואל יוכח איש", ונהנה לדבר באשמת העם, אשר בהעוותם ישמח ובקלונם יתכבד שלא בפניהם, ודומה לבעל לשון הרע, ובו דבק מן האבק.

 

Be'er Mayim Hayyim, Hilchot Rekhilut 9:3

 

It is not our intention..., that if the person does not intend a positive result he is relieved from the obligation to relate [the information] because of the prohibition of rekhilut (gossip-mongering) for it is written "Thou shalt not stand idly by the blood of thy fellow" even with regard to financial loss... Rather, it is our intention that, at the time of recounting, the individual should force himself to intend a benefit [and not recount] because of animosity.