Jewish Lifecycles & Halacha

Rules of Engagement: Yichud (?)

 

(1בראשית רבה (וילנא) פרשה יז

 

 ז מטרונה אחת שאלה את רבי יוסי, אמרה לו למה בגניבה, אמר לה משל אם הפקיד אדם לידך אונקיא של כסף בחשאי וחזרת ליה ליטרא של זהב בפרהסיא זו גניבה, אמרה לו, למה במטמוניות, ואמר לה בתחלה בראה לו, וראה אותה מלאה רירין ודם הפליגה ממנו, חזר ובראה לו פעם ב', אמרה לו מוספת אני על דבריך אמורה הייתי להנשא לאחי אמי ועל ידי שגדלתי עמו בבית התכערתי בעיניו, והלך ונשא לו אשה אחרת ואינה נאה כמוני, מעשה בחסיד אחד שהיה נשוי לחסידה אחת ולא העמידו בנים זה מזה, אמרו אין אנו מועילים להקב"ה כלום, עמדו וגרשו זה את זה, הלך זה ונשא רשעה אחת ועשתה אותו רשע, הלכה זאת ונשאת לרשע אחד ועשתה אותו צדיק, הוי שהכל מן האשה.

 

(2ים של שלמה מסכת כתובות פרק א סימן יז

 

וכתב האגודה, והקנין שאנו עושים, אף שאין איסור בדבר, להיות יחד בבית אחד בדירה, מאחר שאין מיחדים, אך אין טוב הדבר, מפני שיקוצו זה בזה (עיין תשב"ץ קטן סימן ת"נ), וכן משמע במרדכי (סימן קל"א), עד כאן.

 

(3ספר כלבו סימן עה ד"ה כתב הר"מ

 

כתב הר"מ זכר ונקבה שנתארסו יחד אסור לדור יחד בבית פן יתיחדו יחד חתן וכלה, וגם יש לחוש שמא יבאו לידי שנאה מחמת שרואין זה את זה תדיר, והר"ף הגיה עליו, מיהו אם יש רוב עם בבית אין לחוש

 

(4שולחן ערוך אבן העזר סימן נה סעיף א

 

א] הארוסה, אסורה לבעלה מדברי סופרים, כל זמן שהיא בבית אביה; ב] והבא על ארוסתו בבית חמיו, מכין אותו מכת מרדות. הגה: (א) ג] ואפילו ביחוד, אסורים; ולכן ארוס שהוא עם ארוסתו בבית א', א (ב) מברכין ז' ברכות פן יתייחדו (מרדכי פ"ק דכתובות). וי"א דאין להם לדור ביחד, שמא יקוצו זה בזה (כל בו). ואפילו בשדוכין בלא ארוסין יש לחוש (חידושי אגודה פרק קמא דכתובות). 

 

(4aחלקת מחוקק סימן נה ס"ק א

 

(א) ואפילו ביחוד אסורים - ה"ה משודכת ג"כ אסורה ביחוד דכל שאסורה בביאה אסורה ביחוד והוא מכלל הגזירה שגזרו על יחוד פנויה כמבואר לעיל סי' כ"ב:

 

(5שו"ת משנה הלכות חלק ה סימן קלג

 

 ועיין בספר גדר עולם חתימת הספר מש"כ שהוא עון פלילי ומאבזרייהו דעריות שצריך ליהרוג [ליהרג] ואל יעבור ע"ז ואין שום היתר בזה מחמת שנתקשר אתה בתנאים עיי"ש וכ"כ עוד שם בפ"ח ע"ש דבריו הקדושים, לבד העונש שענוש יענש או שישוב אל ה' וירחמהו.

 

(6שו"ת יביע אומר חלק ג - אה"ע סימן יז ד"ה (לד) ועינא

 

ובאמת שאפי' במשודכות דעלמא יש מקומות שתקנו בהסכמות חמורות שלא יכנסו המשודכים אליהן כלל. וכמ"ש בשו"ת תומת ישרים (סי' קסח וקע). וע' בב"י /בא"ה/ (ר"ס סו) בשם תשו' הרא"ש. ובכנה"ג הגה"ט שם. ובשו"ת מעיל צדקה (סי' יט). ובשו"ת חיים ושלום ח"ב (סי' פט). ובשד"ח (מע' חתן וכלה אות יב). ואכמ"ל.

 

7)Rabbi H. Jachter: Grey Matter vol. # (in publication)

 

The Rama (E.H. 55:1) cites an opinion that an engaged couple should not sleep in the same house even if the parents of either the Chatan or Kallah are sleeping in the same house.  Rav Yosef Dov Soloveitchik was particularly scrupulous about this Halacha.  Rav Hershel Schachter (Nefesh Harav p.255) relates that when a young man was engaged to a young lady in Boston and would come to visit his Kallah’s family for Shabbat, the Rav would emphasize to the young man the importance of his not sleeping in his future in-laws home.

 

(8שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"א סימן צ

 

 וברוצים פנוי ופנויה להכיר זה את זו לתכלית נישואין אם ימצאו חן אם רשאים לשכור שני חדרי לינה בבית אחד שגם בעה"ב ואשתו דרים שם, הנה אם יודיעו זה להבעה"ב ואשתו שאינם איש ואשתו יש להקל אבל כשלא הודיעו להם שאפשר שיחשבו שהם איש ואשתו לא יועיל ואסור אף ששכרו חדרים מיוחדים שהרי לא ישמרום ולא יתביישו מהם להתייחד וכדומה.